Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
pochmurno
4°C
Powróć do: PROGRAMY

Czyste Powietrze

Dok2_page-0001 

Od 19 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Radowo Małe działa punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

W ramach programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznaje dofinansowanie m.in. do wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła.

Informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków udziela konsultantka w Urzędzie Gminy Radowo Małe. W celu skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosku  konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna bądź mailowa: tel. 515 280 248, mail: elew@radowomale.pl

Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego:

Poniedziałek - Piątek  godz. 7.00-15:00

Do końca marca 2024 roku mieszkańcy naszej gminy złożyli 54 wnioski o dofinansowanie.  

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie [szt.] Liczba zawartych umów [szt.] Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] Kwota wypłaconych dotacji [zł]
54 41 22 565 616,44 zł

 


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze, Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Urzędzie Gminy Radowo Małe, udziela wsparcia mieszkańcom w składaniu wniosków.

Wypełnianie wniosków odbywa się, po wcześniejszym umówieniu terminu, z pomocą pracownika Punktu Konsultacyjnego w Gminie, który udziela informacji oraz pomaga w wypełnianiu wniosku.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany), w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami. W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację, prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia:

numer księgi wieczystej budynku lub nieruchomości, na której jest położony dany budynek mieszkalny/lokal mieszkalny (w formacie: GD1G/00000000/0), numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),
rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji - przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy), powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2].
Informacje o programie: Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku czy też kompleksowej termomodernizacji.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez pełnomocnika Wnioskodawcy. W takim przypadku pełnomocnictwo powinno zostać podpisane własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy. Do wersji papierowej wniosku przekazanego przez Portal Beneficjenta należy dołączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa, natomiast do wniosku składanego wyłącznie w wersji elektronicznej należy dołączyć skan pełnomocnictwa.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl/
w serwisie „gov.pl”.
Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

uprawnionych do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł
Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

uprawnionych do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym
W poziomie podwyższonym pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dla wniosków składanych w 2022 roku nie może przekroczyć 84 000 zł). 

uprawnionych do NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
1526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym
lub

ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W poziomie najwyższym pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dla wniosków składanych w 2023 roku nie może przekroczyć 60 200,00 zł).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach, niezbędne do wniosku o dotację  w ramach programu Czyste Powietrze (podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania), mieszkańcy Gminy Radowo Małe otrzymają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym. 

PREFINANSOWANIE

W ramach programu osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania mogą skorzystać z prefinansowania, czyli  wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki na realizację przedsięwzięcia.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dotacji z prefinansowaniem:

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem – specjalny wzór wniosku.
Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zawartej umowy z wykonawcą.
Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.